INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver hur La Bella Tryckeri behandlar dina personuppgifter.

Vi på La Bella Tryckeri värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter på info@labellatryckeri.se.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

La Bella Tryckeri (labellatryckeri.se) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får La Bella Tryckeri dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du lägger en order eller skapar ett konto på www.labellatryckeri.se.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. När du lägger en order i vår webshop behöver vi personuppgifter som namn, adress, postnummer, postort, mailadress, telefonnummer och land. Om du väljer att skapa ett konto behöver du registrera din e-mailadress, övriga uppgifter såsom namn och adress är frivilliga tills du vill lägga en order.

Vad är La Bella Tryckeri's syfte att behandla personuppgifter?

La Bella Tryckeri behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webshopen, t.ex. för att administrera beställningar och leveranser. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av La Bella Tryckeri och tredjepartsleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla frakt och leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra aktörer för marknadsföringssyfte eller till andra bolag och myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Hur länge sparar La Bella Tryckeri dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Personuppgifter i samband med en order sparas 7 år enligt bokföringslagen.
Din personliga design raderar vi efter 1 år. Kontakta oss om du önskar att vi raderar din design tidigare än så.
Har du registrerat dig på vår sida bevaras personuppgifterna tills du som kund väljer att avregistrera dig. Kontakta oss för avregistrering så raderas personuppgifterna snarast.

Hur skyddas dina uppgifter?

La Bella Tryckeri arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Vi skyddar era personuppgifter genom krypteringsteknik såsom Secure Socket Layer (SSL) protokoll.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (så kallad registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Tänk på att du som har en kundprofil hos oss kan du ändra vissa uppgifter direkt via Mitt Konto samt även ladda ner en PDF eller CSV fil med all info vi har sparat från dig.

Du har när som helst rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett oss. Till exempel medgivande att skicka nyhetsbrev.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats

Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av

Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier)

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer. Väljer du att betala mot faktura måste du ange ditt personnummer till vår betalpartner.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Cookies är en liten textbaserad datafil som skickas till din dator när du besöker en webbplats. När du sedan återkommer till denna webbplats skickas en cookie från din dator till webbplatsen. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen dig som besökare och vi använder det för att förbättra webbplatsens användbarhet, samt för statistik.

Genom att ställa in webbläsaren kan du undvika att ta emot cookies. Detta kan dock göra att sajten inte fungerar på ett bra sätt. Hur du stänger av cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs under "Hjälp", eller motsvarande meny, i din webbläsare för instruktioner.

Vi använder Google Analytics endast för statistik över trafik på vår webbplats och använder oss av en anononymiseringskod som tar bort de sista siffrorna i din ip-adress.

Länkar och sociala medier

Alla besökare bör vara medvetna om att vår webbplats kan innehålla länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av denna eller annan personuppgiftspolicy. Detsamma gäller om du delar information från vår hemsida på andra plattformar som sociala medier. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter dit.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Vi gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.labellatryckeri.se.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter: info@labellatryckeri.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 20 december 2018.